1. Jigokuchō Uzumaki      Jigokuchō

  2. Kyoto Orochimaru      Jigokuchō Uzumaki